Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Tegning: Johanne Sorgenfri

Velkommen

ArbejdsområderHvem er jeg?

Min metode

Kontakt

Det kan være godt at tale om de svære ting, der kan være i en familie eller i forbindelse med skilsmisser (se videoen til højre).

Unge kan have stress og frustrationer, der kan afhjælpes ved samtaler.

Læs mere HER

Trailer fra programmet ’Stop Nu Krigen, Mor og Far’, hvor familieterapeuter hjælper skilsmissefamilier videre - Ikke mindst for børnenes skyld.

Familiebehandling ligner i vid ud-strækning at være familie-konsulent. Dog er det i højere grad baseret på terapi.

Læs mere HER

Når et barn er anbragt, skal forældre have mulighed for samvær. I nogle situationer kan det være godt, hvis samværet foregår sammen med en samværs-konsulent, der kan skabe de bedste betingelser for børn og voksne. Konsulenten kan også give beskrivelser, der fortæller om forælderens kompetencer og potentialer.

Læs mere HER


Hvis et barn er blevet anbragt, kan forældrene få en støtteperson, der kan støtte på mange måder: Tale om alt det der er svært, - om hvordan samarbejdet kan blive bedre, - gå med til møder, hjælpe til at forstå det skriftlige og meget andet.

Læs mere HER

Familier kan have brug for en særlig støtte, så man kan give en hjælp, der sikrer, at en familie kan klare en særlig udfordring. Det kan betyde, at man undgår en anbringelse af barnet.

Læs mere HER

#Terapi #Samvaer

Jeg arbejder med familier, par eller unge.


Familier

Hvis I er en sammenbragt familie eller en der ikke er det kan årsagen til at søge hjælp måske være at I:

Mit hovedfokus er, at det ofte er gavnligt at arbejde med hele familien, også selvom det er et barn eller en forældre i familien der udviser symptomer på mistrivsel. Undervejs i forløbet beslutter vi i fællesskab, hvad der vil være mest hjælpsomt for jer, om samtalerne fremadrettet skal være familie-, par eller individuelle samtaler.

TV2-udsendelserne ’Stop Krigen, Far og Mor’ viste hvor galt en skilsmisse kan gå. Og hvor virksomt terapi kan være.

Skilsmisser

Er i ved at blive skilt eller er i for nylig blevet det, er det yderst hjælpsomt for børnene og jer, at have familiesamtaler hvor hele den oprindelige familie deltager. Disse samtaler kan


Unge mennesker

Hvis Du er ung kan årsagen til du søger hjælp måske være

" at du oplever vanskeligheder i dine relationer til dine venner og veninder

" at du oplever du er presset og føler dig stresset.

" at du har vanskeligt ved at tackle en diagnose eller en forstyrrelse du har

" at du har svært ved at navigere i hvem du selv er

" at du er ensom

" at du bliver mere vred og ked af det end du plejer og har svært ved at få det til at aftage igen.

" eller mange andre problemstillinger du kan opleve som ung.

"

Når man som ung vælger at få hjælp til de vanskeligheder man står i er der stor forskel på om hvorvidt man ønsker at drage sin familie ind i forløbet. Det aftaler vi naturligvis med udgangspunkt i netop dine behov. Jeg har i mange år arbejdet med unge og har derfor stor erfaring i at skabe relation og dermed stor forståelse for din livssituation.


Hvis du ønsker terapi eller rådgivning er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.

Link til folder i pdf


Unge mennesker

Hvis Du er ung kan årsagen til du søger hjælp måske være


Når man som ung vælger at få hjælp til de vanskeligheder man står i er der stor forskel på om hvorvidt man ønsker at drage sin familie ind i forløbet. Det aftaler vi naturligvis med udgangspunkt i netop dine behov. Jeg har i mange år arbejdet med unge og har derfor stor erfaring i at skabe relation og dermed stor forståelse for din livssituation.


Hvis du ønsker terapi eller rådgivning er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.Familiekonsulent og familiebehandling ligger tæt op af hinanden, men mit arbejde som familiekonsulent kan defineres som pædagogisk støtte.


Som familiekonsulent fungere jeg typisk som støtte i hjemmet, det man i gamle dage kaldte en »hjemme-hos«, formålet at sørge for, at familien holdes samlet.


Det omfatter bl.a. at familien støttes til at kunne tage vare på barnet eller den unge. Opgaverne er mange, idet det er den enkelte families behov, der bestemmer, hvordan opgaverne løses.


Opgaven kan fx bestå i at hjælpe familien med at strukturere hverdagen. Det kan for eksempel dreje sig om, at forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene, og give trivsel hos børnene.

Min opgave kan bestå i at: 

 

Læs mere om familiekonsulentarbejdet på SFIs hjemmeside

Ring til tlf. 29809627 mail: lottestaal@gmail.com

Som familiebehandler gør jeg i stor udstrækning brug af familieterapi. Jeg arbejder IKKE med udgangspunkt i familieprogrammer, såsom MST, PMT mv.


Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, som alle har til formål at bevare familien samlet. Jeg arbejder typisk i familiens hjem, men har også mulighed for at arbejde i egne lokaler, eller eventuelt på barnets anbringelsessted.

TV2-udsendelserne ’Stop Krigen, Far og Mor’ viste hvor galt en skilsmisse kan gå. Og hvor virksomt terapi kan være.

Kompetencer forøges

Mit mål for familiebehandling er at medvirke til at

forældrenes kompetencer forøges. Derved sikres mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer for familiemedlemmerne, der får mere indbyrdes åbenhed. Dette sker altid i overensstemmelse med familiens situation, normer og kulturelle udgangspunkt.


Derudover vil familiebehandling også kunne benyttes i forbindelse med kriser, f.eks. ved depression, dødsfald, sygdomsforløb eller en kronisk sygdom i familien. 


Læs mere om familiekonsulentarbejdet på SFIs hjemmeside

Mangfoldighed

I mit arbejde som familiebehandler er ydmyghed overfor kultur og mangfoldighed et vigtigt aspekt i mit arbejde. Familiebehandlingen skulle gerne give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Måden til opnåelse af dette, vil være forskellige, men kan for eksempel bestå i at udføre praktiske, dagligdags opgaver, lege og spil, suppleret med familie- og gruppesamtaler og individuel rådgivning.

Behandlingsarbejdet tilrettelægges altid med udgangspunkt i den enkelte families problemer og ressourcer.Lotte Staal er familieterapeut og arbejder med alle slags familie og familie-problematikker

Læs mere HER

En observationsundersøgelser eller en samspilsundersøgelse er typisk bestilt af en sagsbehandler, der sidder med en sag, hvor de er i tvivl om hvad indsatsen skal være i familien. Måske har kommunerne modtaget underretninger fra skole eller daginstitution og er i vildrede omkring, hvad der kan være mest hjælpsomt for barnet og familien.

Samspil og dagligdags gøremål

I samspilsundersøgelsen indgår samtaler, med alle familiemedlemmer, - sammen og individuelt og observationer af dagligdags gøremål i familien, som eksempelvis lektielæsning, aftenmåltidet eller hvad familien selv kan foreslå som muligheder for at få kigget på deres samspil i familien.

 

Mål for en samspilsundersøgelse kunne eksempelvis være om hvorvidt forældrene er i stand til at se børnenes forskelligartede behov og om de evner at tilsidesætte egne behov frem for børnenes. De specifikke mål vil altid være udarbejdet af sagsbehandleren med udgangspunkt i familiens specifikke behov for hjælp.

Når undersøgelsen er færdig, udarbejder jeg en rapport, hvor jeg peger på nye muligheder for familien.


Observationer

En observationsundersøgelse er som en samspilundersøgelse, men uden samtaler. I den type undersøgelse observerer jeg  familien og med det udgangspunkt laves en rapport. Hvis kommunen ønsker det, kan jeg komme med anbefalinger på fremtidige muligheder for familien.

 

Jeg har efterhånden god erfaring i udarbejdelsen af disse undersøgelser og det ligger mig meget på sinde at familien opnår forståelse for at disse undersøgelser tager udgangspunkt i, hvad der efterfølgende kan være udviklende og hjælpsomt for både barnet og den samlede familie.

Jeg anbefaler bogen:

Snak om det… med alle børn

skrevet af Lene Glistrup. Bogen handler om angst, depression, stress og traumer, og er skabt til at bryde tabuerne - også i børnehøjde.

Læs mere på www.snak-om-det.dk

I en årrække har jeg fungeret som samværskonsulent for flere kommuner. Samværene kan være støttet eller overvåget, hvilket er en beslutning, som den anbringende kommune tager.


Som samværskonsulent ønsker jeg at skabe samvær, der er hyggelige og rare for både børn og voksne. Det kan virke lidt kunstigt og jeg er meget bevidst om, at situationen sjældent er ønsket af forældrene. Men det er mit indtryk, at det er gavnligt for alle parter, hvis samværene forløber roligt, hyggeligt og på børnenes præmisser.


Forældre kan også have gavn af en samværskonsulent. Først og fremmest kan konsulenten støtte det gode samvær. Give gode råd, komme med pædagogiske input og sikre, at samværet bliver en oplevelse, som alle kan være glade for. Samtidigt kan konsulenten beskrive de kompetencer forælderen besidder. Der findes forældre, der føler at "systemet" har misforstået dem - En samværskonsulent kan beskrive nye sider af forældrenes kompetencer. Det er mange forældre glade for.


Jeg har udført samvær i forskellige kommuner og gennem firmaet Samvær I Centrum.

Socialstyrelsen har udgivet en publikation om forældres rettigheder, når deres barn er blevet anbragt. Download HER

Jeg har fungeret som støtteperson for en lang række forældre gennem de sidste 6 år.


En støtteperson er forælderens person og der er fuldstændig tavshedspligt. Jeg fortæller ikke sagsbehandleren noget om, de ting der bliver talt om (med mindre der er tale om overgreb på børn).


Det er ikke let at beskrive arbejdet som støtteperson, da funktionen bliver udviklet i samarbejde med forælderen og med udgangspunkt i dennes ønsker.


Men omdrejnings-punktet er selvfølgelig anbringelsen af barnet/børnene. Vi taler om, hvad der udløste anbringelsen, beskrivelserne og undersøgelserne (f.eks. §50-undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser), om anbringelses-stederne, handleplaner og samarbejdet. Forældre kan have ønske om, at jeg tager med til møder og når det sker, er jeg den der lytter og tager notater, så vi har mulighed for at bearbejde de nye oplysninger.

Men forældre kan have mange andre ønsker til en støtteperson.


Er du forælder, der har brug for en støtteperson, er du velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail.Medlem af Foreningen af Professionelle Støtte-personer. Se mere HER

Jeg har arbejdet som socialarbejder siden '87 og har haft en række forskellige arbejdspladser - bl.a. i daginstitution, gadeplansmedarbejder, pædagogisk konsulent m.m.


Siden 2008 har jeg arbejdet som selvstændig socialkonsulent på fuld tid.


Jeg er født i 1965.


Uddannet socialpædagog i 1992


Uddannet psykoterapeut MPF med speciale i familieterapi 2014 fra dfti. Se mere HER


Diplomuddannelse i projektledelse og organisationsudvikling (2006)


Jeg har desuden er række korte og længere kurser og uddannelser. Blandt andet Socialministeriets Ungeuddannelse, Formidlingsuddannelse og Ungdomssanktionskoordinator.
Jeg arbejder indenfor den psyko -dynamiske forståelsesramme, men lader mig i stor udstrækning inspirere af den systemiske og narrative tilgang.

Derudover tager jeg udgangspunkt i det oplevelseorienteret og altid med udgangspunkt i relationer.


Grundliggende handler arbejdet i praksis om i de relationer barnet, den unge eller familien har til hinanden og den relation jeg opnår med familien.

Jeg arbejder direkte i og med de interpersonelle processer i familien. Ligesom jeg i øvrigt anser kvaliteten af de relationelle processer som grundlaget for al form for pædagogik, indlæring etc.

Anderkende magten

Der er en dobbelthed i det at arbejde med relationer, jeg skal til hver en tid, give den unge / voksne muligheden for både at være autonom og afhængig, - at kunne tage styringen og kunne træde tilbage.

Det er vigtigt at anerkende magten som et grundvilkår i det pædagogiske arbejde. Jeg vedkender mig min magt i relationen og forvalter den ydmygt.

Nogle af de vigtige elementer i arbejdet er: At indleve sig i barnet på dets egne præmisser, at afstemme sin adfærd og samtidig beholde lederskabet samt at være autentisk i kontakten.


Mentalisering

Min oplevelse af begrebet relationskompetence ligger meget tæt op ad det forholdsvis nye begreb mentalisering.

Mentalisering betyder : ”holding minds in mind”, at være opmærksom på egne og andres tanker og følelser.


Min praksis er løbende under supervision og jeg er en del af forskellige netværks - og erfaringsgrupper. Derudover dygtiggør jeg mig løbende ved kurser og foredrag.


Lotte Staal


Tlf. 29809627


mail: lottestaal@gmail.com


www.lotte-staal.dk


CVR: 31357551


Tegning: Johanne Sorgenfri

Hent folder HER

Hent

folder

HER

Lotte Staal er medlem af Landsforeningen Snak Om Det

Lotte Staal udvider firmaet således, at der tilknyttes en række dygtige og erfarne socialkonsulenter. Det går det muligt, at løses større opgaver, hvor der er brug for flere konsulenter. Det kunne være til afdækning af familiens ressourcer til brug for en børnefaglig undersøgelse.


Flere konsulenter giver mulighed for at lave tilbundsgående samspilundersøgelser og andre observationsopgaver.


Har du brug for min og konsulenternes faglighed, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 29809627 eller mail: lottestaal@gmail.com


Lotte Staal er startet på specialistuddannelsen hos Wattar Gruppen i indre København. Uddannelsen munder ud i en uddannelse til kognitiv adfærdsterapeut.


Jeg er uddannet socialpædagog og psykoterapeut MPF med speciale i familieterapi, jeg løser opgaver for kommuner og private: